Nederlander verwacht actieve rol bedrijfsleven in maatschappelijke discussies

Ook verdedigen onpopulair standpunt wordt gewaardeerd


Een grote meerderheid van de Nederlanders verwacht dat bedrijven zich laten horen over maatschappelijke discussies die in het nieuws zijn. Zelfs als een standpunt van een bedrijf niet strookt met de eigen overtuiging, blijven veel Nederlanders toch positief over het bedrijf denken. Ongeveer de helft van de Nederlanders maakt zich op dit moment zorgen over ouderenzorg of armoede. Daarna volgen milieu en klimaatverandering, allebei door ruim een derde genoemd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Omnicom PR Group onder ruim 1.000 Nederlanders. De resultaten zijn representatief voor heel Nederland en gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio.

89 procent van de ondervraagden blijft loyaal aan het bedrijf als het standpunt niet overeenkomt met hun eigen mening. Ook vindt 26 procent het in dat geval alsnog goed dat een bedrijf zich durft te mengen in een maatschappelijk debat. Zelfs als een standpunt van een bedrijf niet strookt met de persoonlijke overtuiging, blijven veel Nederlanders toch positief over het bedrijf denken. Slechts 11 procent zal dan stoppen met het afnemen van producten of diensten, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 21 procent van de ondervraagden acht het helemaal niet nodig dat een bedrijf een standpunt inneemt.

Woorden én daden

Bedrijven kunnen dus niet meer zwijgen over belangrijke, maatschappelijke discussies zo stelt Nederland. Daar staat tegenover dat een bedrijf wel geloofwaardig moet zijn in het innemen van een standpunt. Nederlanders accepteren het niet als een bedrijf het eigen standpunt niet opvolgt met concrete acties (57 procent). Het is dus van groot belang dat standpunten ook worden waargemaakt met concrete daden.

Top 5 maatschappelijke thema’s

De top 5 waar Nederlanders zich op dit moment het meeste zorgen over maken zijn:

  1. ouderenzorg (52%)
  2. armoede (44%)
  3. het milieu (37%)
  4. klimaatverandering (37%)
  5. mensenrechten (33%).

De belangrijkste onderwerpen waarover een bedrijf volgens de ondervraagden een standpunt zou moeten innemen zijn achtereenvolgens: klimaatverandering (21%), milieu/ouderenzorg (20%) en armoede (17%).

Marjolein Rigter, verantwoordelijk voor Reputatiemanagement & Purpose bij Omnicom PR Group: “We zien dat bedrijven soms terughoudend zijn om zich uit te spreken over kwesties die spelen in de samenleving. Maar het loont echt. Zelfs als je een andere mening hebt, zijn veel mensen geneigd om nog steeds loyaal te blijven aan een bedrijf. Zolang je maar goed uitlegt waarom je een bepaalde positie inneemt. Kijk naar Nike. Niet iedereen kon zich vinden in hun standpunt maar als je naar de aandelenkoers kijkt, dan zie je dat ze er niet slechter van zijn geworden.

We zien in onze dagelijkse praktijk steeds meer vraagstukken rond purpose bij onze klanten. Er wordt veel internationaal onderzoek gedaan naar Purpose, maar specifiek in Nederland zien we nog weinig. Terwijl Nederlanders op een heel eigen manier naar Purpose kijken. Dit onderzoek helpt ons verder in onze advisering.”


Contact

Wil je meer weten over het onderzoek, de resultaten of ga je graag in gesprek met een van onze communicatie-experts? Neem dan contact op met Marjolein Aalbers ([email protected]).

Dutch Consumers Expect Businesses to Take an Active Role in Social Discussions

Defending an unpopular stance is also appreciated

A large majority of Dutch consumers expect businesses to participate in important social discussions that are currently in the media. Even if a company’s point of view does not match an individual’s personal view, most Dutch consumers still retain a positive opinion of the company. About half the Dutch population is currently concerned about poverty and care for the elderly. These concerns are followed by environmental care and climate change; topics that were mentioned by over a third of the respondents in a survey commissioned by Omnicom PR Group, among more than 1,000 Dutch citizens. The results are representative of the whole of the Netherlands and are weighted on gender, age, level of education, and region.

This survey concluded that 89 percent of the respondents still remain loyal to a company even the company’s stance does not correspond with their own opinion. In that case, 26 percent perceive it positively that a company dares to engage in a social debate. Even if a company’s point of view does not match their personal views, many Dutch consumers still retain a positive opinion of the company. The survey shows that only 11 percent would stop buying products and services in that case. Just 21 percent of respondents think that it is completely unnecessary for a company to take a stance in social debates.

Words combined with actions

This research indicates that, according to the Dutch population, businesses cannot longer remain silent about important social discussions. However, a company must be credible in taking a stance. For Dutch consumers this means that companies need to demonstrate their values with specific actions (57%). It is therefore very important that words are also followed by actions.

Top 5 social themes

The top 5 concerns of Dutch society today are:

  1. Care for the elderly (52%)
  2. Poverty (44%)
  3. The environment (37%)
  4. Climate change (37%)
  5. Human rights (33%)

According to the respondents, the most important topics on which a company should take a stance, are: climate change (21%), environment/care for the elderly (20%) and poverty (17%).

Marjolein Rigter, responsible for Reputation Management & Purpose with Omnicom PR Group: “We see that businesses are sometimes hesitant in speaking out about issues that are of concern in society. Yet it is really rewarding. Even if there is a difference of opinion, many people are still inclined to remain loyal to a company, provided the company explains clearly why it is adopting a position. Take Nike, for example, not everyone agreed with their point of view, but if you look at their share price, they haven’t suffered from it.

In our daily practice, we see that our customers are increasingly concerned about purpose. There is a lot of international research into purpose, but little has been done on the Dutch front yet, even though Dutch people perceive purpose from an specific cultural perspective. This survey will help us guiding our clients.”


Contact

If you would like to know more about the survey and the results, or talk to one of our communication experts, please contact Marjolein Aalbers. ([email protected]).