Omnicom Public Relations GroupAVG Privacybeleid

Bijgewerkt: Mei 2021

 

Omnicom Public Relations Group en de bedrijven met onze merknaam Omnicom Public Relations Group (“wij”, “ons” of “onze”) respecteren uw privacy. Wij streven ernaar uw privacy en uw informatie te waarborgen en te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Dit privacybeleid (“Beleid”) is bedoeld om te voldoen aan de vereisten van de Verordening (EU) 2016/79 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de vrije verplaatsing van dergelijke gegevens (bekend als “AVG”).

 

WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Omnicom PR Group France, Omnicom PR Group Italy, Omnicom PR Group Netherlands en Omnicom PR Group Iberia, en Omnicom Public Relations Group in de Verenigde Staten en Omnicom PR Group Singapore (voor zover die niet-Europese entiteiten van Omnicom Public Relations Group zijn onderworpen aan de AVG).

Voor de doeleinden van dit Beleid en de AVG, voor zover een van de bovengenoemde entiteiten uw persoonsgegevens verwerkt in verband met toepassingen die in dit Beleid worden geïdentificeerd, wordt elk van hen beschouwd als een “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen de activiteiten die in dit Beleid worden genoemd, kunnen uitvoeren in onze hoedanigheid als gegevensverwerker namens onze klanten. We hebben dit onderscheid duidelijk gemaakt in het Beleid.

 

DOEL VAN DIT BELEID

Dit Beleid geeft uitleg over onze benadering van persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen via deze website (de “Site”) en alle persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen/verwerken in andere situaties of interacties met ons, en de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

Dit Beleid beschrijft ook uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit Beleid zal u informeren over de aard van de persoonsgegevens over u die door ons worden verwerkt en hoe u kunt verzoeken dat wij deze informatie verwijderen, bijwerken, overdragen en/of u er toegang tot verlenen of anderszins bezwaar kunt maken tegen de verwerking ervan voor een specifiek doeleinde. Dit Beleid is bedoeld om u te helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen bij het gebruik van de Site, of het anderszins verstrekken van persoonsgegevens aan ons, of in andere situaties waarin wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken.

Houd er rekening mee dat dit Beleid niet bedoeld is om toe te passen op de verwerking van persoonsgegevens van het personeel van de Omnicom Public Relations Group, die worden behandeld volgens ons afzonderlijke beleid voor privacy op de werkplek.

 

HET SOORT PERSOONSGEGEVENS DAT WIJ VERZAMELEN/VERWERKEN

Wanneer we het over persoonsgegevens hebben bedoelen we informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Personen kunnen geïdentificeerd worden door verwijzing naar een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (zoals een IP-adres), of andere elementen/factoren die specifiek voor hen zijn, zoals hun fysieke uiterlijk. Categorieën van persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen en verwerken zijn:

 • contactgegevens (bijvoorbeeld naam, huisadres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • uw geboortedatum;
 • informatie over uw werk- of opleidingsgeschiedenis;
 • informatie over uw interesses of affiliaties of openbare standpunten over politieke aangelegenheden, bedrijfszaken en soortgelijke;
 • informatie over artikelen (of soortgelijk) die u mogelijk hebt gepubliceerd;
 • informatie voor werving van talent en personeelszaken (bijv. status van werkvergunning, financiële rekeninggegevens, door de overheid uitgegeven identificatiegegevens of dieetvoorschriften);
 • uw foto;
 • alle aanvullende gegevens die u kunnen identificeren die u aan ons verstrekt.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen, kunt u hieronder het gedeelte HOE WE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN raadplegen.

 

PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

Het is niet onze bedoeling of praktijk om bewust persoonsgegevens van kinderen te verzamelen.

 

MANIEREN OM PERSOONSGEGEVENS TE VERKRIJGEN

We kunnen uw persoonsgegevens via verschillende methoden verzamelen en ontvangen:

 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt. U kunt ons uw persoonsgegevens rechtstreeks geven. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met vragen, formulieren invult op onze Site of in papieren vorm, of deelneemt aan een enquête, zich abonneert op het ontvangen van onze marketingberichten of ons feedback geeft, ons diensten levert, of op een andere manier via uw interacties met ons.
 • Persoonsgegevens ontvangen van derden. Van tijd tot tijd kunnen we persoonsgegevens over u van derden ontvangen. We kunnen bijvoorbeeld uw contactgegevens ontvangen van een contactpersoon uit de sector of onze klant, of we kunnen uw CV ontvangen van uw agent of wervingsbedrijf of we kunnen informatie ontvangen over uw dieetvereisten van uw agent of onze horecaleverancier. We kunnen ook derden gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen over uw interacties met onze Site.
 • Openbaar beschikbare persoonsgegevens. Van tijd tot tijd kunnen we persoonsgegevens over u verzamelen (waaronder uw contactgegevens, biografie, interesses of affiliaties) van openbaar beschikbare bronnen (inclusief gegevensreeksen uit open bronnen) of mediarapporten of persoonsgegevens over u die u of een derde openbaar beschikbaar stelt (bijvoorbeeld door tijdens evenementen te spreken, of artikelen of andere nieuwsberichten of berichten op sociale mediaplatforms te publiceren).

 

HOE WE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Onze primaire doelen bij het verzamelen van persoonsgegevens van u zijn:

 • uw identiteit te verifiëren;
 • onze diensten te leveren aan klanten;
 • ons helpen onze Site, onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen;
 • het uitvoeren van verzoeken die u aan ons hebt gericht;
 • vragen of geschillen te onderzoeken of af te wikkelen;
 • te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen, andere gerechtelijke procedures of de vereisten van een regelgevende instantie;
 • onze overeenkomsten met u te handhaven;
 • de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of derden te beschermen, inclusief onze andere klanten en gebruikers van de Site;
 • ondersteuning te bieden voor de levering van onze diensten;
 • wervingsactiviteiten uit te voeren; en
 • gebruik zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet.

 

We hebben hieronder meer gedetailleerd de specifieke manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken, uiteengezet.

 

Klantenadministratie.

We kunnen persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot onze klanten en contacten van potentiële klanten om ons in staat te stellen om te reageren op klantverzoeken, om klantaccounts bij ons te beheren, om kredietcontroles uit te voeren (indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving) en om financiële transacties voor betalingen aan ons te controleren en uit te voeren.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang (en dat van onze klanten) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken om ervoor te zorgen dat wij de diensten die onze klanten aangevraagd hebben op een effectieve en efficiënte manier leveren.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen, in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze externe leveranciers (zoals onze leveranciers van betalingsdiensten of IT-aanbieders), financiële instellingen, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, professionele adviseurs, regelgevende instanties of andere wetshandhavers of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Media- en informatieverzoeken.

We kunnen persoonsgegevens verzamelen over journalisten, contactpersonen van klanten of contactpersonen uit de sector voor interviews, mediavragen of informatieverzoeken over Omnicom Public Relations Group. We kunnen personen ook de mogelijkheid bieden om zich aan te melden voor nieuwsbrieven of om kopieën te ontvangen van blogs en andere informatie die we beschikbaar stellen. Wanneer een persoon zich aanmeldt om dergelijke informatie te ontvangen, kan er om contactgegevens worden gevraagd, samen met details over andere persoonsgegevens die relevant zijn voor deze vragen. Deze informatie wordt gebruikt om ons in staat te stellen om te reageren op persoonlijke verzoeken of mediaverzoeken.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang (en dat van onze klanten) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken om ervoor te zorgen dat wij de diensten die onze klanten aangevraagd hebben op een effectieve en efficiënte manier leveren, en dat we de juiste informatie verstrekken aan degenen die daarom gevraagd hebben.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, mediapartners of agenten, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Marktonderzoek en focusgroepen.

Als onderdeel van onze dienstverlening aan onze klanten kunnen we de contactgegevens van een persoon, registraties van communicatie, gezondheidsgegevens, opiniegegevens, leeftijdsgroep, nationaliteit, foto en opleidingsgeschiedenis verzamelen voor het uitvoeren van marktonderzoek via focusgroepen, interviews en gebruikerstesten. We kunnen dit doen namens onze klanten of voor ons eigen doeleinde.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang (en dat van onze klanten) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken om ervoor te zorgen dat wij de diensten die onze klanten aangevraagd hebben op een effectieve en efficiënte manier leveren. Wanneer we gegevens uit een speciale categorie verwerken die rechtstreeks in verband met dit doeleinde van een persoon zijn verzameld, doen we dit alleen met de uitdrukkelijke toestemming van die persoon. Wanneer we deze informatie verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen, zullen we vertrouwen op het feit dat de persoon dergelijke informatie kenbaar heeft gemaakt. Houd er rekening mee dat, wanneer we dit namens onze klanten als gegevensverwerker doen, we geen rechtsgrond nodig hebben voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen, in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, partners voor marktonderzoek of agenten, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Mediacontrole.

Als onderdeel van onze dienstverlening aan onze klanten kunnen we mediasites (waaronder sociale mediasites) controleren en rechtstreeks, of via een externe leverancier van social listening, informatie verzamelen over personen van deze sites, waaronder hun mening over hoe een bepaalde klantcampagne werd ontvangen, over een klantaanbieding of over een onderwerp dat in het algemeen relevant is voor onze klant.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang (en dat van onze klanten) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken om ervoor te zorgen dat wij de diensten die onze klanten aangevraagd hebben op een effectieve en efficiënte manier leveren. Wanneer we dit namens onze klanten als gegevensverwerker doen, hebben we geen rechtsgrond nodig voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, of partners, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Campagnerapportage.

Als onderdeel van onze dienstverlening aan onze klanten kunnen we informatie verzamelen over personen via externe leveranciers of rechtstreeks van de persoon of via sociale media of andere mediakanalen, zoals hun contactgegevens en meningen over hoe een bepaalde klantcampagne werd ontvangen of andere feedback die ze hebben over een campagne of een klantaanbieding.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang (en dat van onze klanten) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken om ervoor te zorgen dat wij de diensten die onze klanten aangevraagd hebben op een effectieve en efficiënte manier leveren, en onze klanten inzicht bieden in de prestaties van een campagne of klantaanbieding. Houd er rekening mee dat, wanneer we dit namens onze klanten als gegevensverwerker doen, we geen rechtsgrond nodig hebben voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, partners of agenten, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Enquêtes en stemmen.

We kunnen persoonsgegevens verzamelen van personen via enquêtes of opiniepeilingen met als doeleinde feedback te verkrijgen over onze eigen producten en enquêtes of die van onze klanten. Deelname aan dergelijke opiniepeilingen is vrijwillig en personen hebben de mogelijkheid om te beslissen of ze hun persoonsgegevens wel of niet bekendmaken. Bepaalde persoonsgegevens, zoals contactgegevens, kunnen nodig zijn als registratie om te stemmen of om deel te nemen aan een enquête. We zullen die informatie alleen gebruiken om de resultaten van de enquête of stemming te rapporteren.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang (en dat van onze klanten) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken zodat wij de diensten die onze klanten aangevraagd hebben op een effectieve en efficiënte manier leveren, en om te begrijpen hoe onze klanten en hun producten in de markt ontvangen worden. Wanneer we dit namens onze klanten als gegevensverwerker doen, hebben we geen rechtsgrond nodig voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, onderzoekspartners of agenten, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Promoties.

We kunnen promoties, wedstrijden of weggeefacties namens ons (of namens onze klanten) uitvoeren, waarvoor personen zich mogelijk moeten registreren om te kunnen deelnemen. We verzamelen persoonsgegevens van personen om de promotie, wedstrijd of weggeefactie uit te voeren en om prijzen of kennisgevingen te leveren. Deelname aan deze evenementen en het aan ons verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang (en dat van onze klanten) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken om personen in staat te stellen deel te nemen aan de promotie, wedstrijd of weggeefactie, of we kunnen dit doen om een verschuldigde verplichting uit te voeren aan een persoon. Wanneer we dit namens onze klanten als gegevensverwerker doen, hebben we geen rechtsgrond nodig voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders), concurrentiepartners, of professionele adviseurs of andere derden of regelgevende instanties zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Sectorinformatie.

We verzamelen en onderhouden databases die informatie bevatten over journalisten, talent, influencers op sociale media, gebruikers van sociale media en andere professionals in de sector van public relations, nieuws of media, verzameld door ons of door onze vertrouwde externe aanbieders van media-analyses. Dergelijke informatie kan bestaan uit de naam van een persoon, zakelijke contactgegevens, professionele interesses en affiliaties. Deze informatie kan bestaan uit informatie die vrijwillig door deze personen aan ons wordt verstrekt via onze Site of in andere situaties (zoals openbare spreekevenementen), of informatie die openbaar is of beschikbaar in databases van derden of via contentplatforms van derden (inclusief sociale mediaplatforms). Verder kunnen we andere openbaar beschikbare nieuwsberichten en andere journalistieke content verzamelen en/of bekijken, inclusief inhoud die beschikbaar is gesteld via openbare nieuwssites en sociale mediasites om te begrijpen wat mensen over ons en onze klanten zeggen. We gebruiken deze informatie om onze diensten te leveren aan onze klanten, waarbij we ervoor zorgen dat wij en onze klanten volledig op de hoogte zijn van de openbare opinie op een bepaald gebied en volledig worden ingelicht over het omgaan met de pers. We kunnen deze informatie ook gebruiken om contact op te nemen met die personen om de goederen en diensten van onze klanten te bespreken. We kunnen deze informatie ook gebruiken voor onze eigen interne administratieve en promotionele doeleinden.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang (of dat van onze klant) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken zodat wij de diensten die onze klanten aangevraagd hebben op een effectieve en efficiënte manier kunnen leveren. Wanneer de verzamelde persoonsgegevens worden beschouwd als speciale persoonsgegevens, vertrouwen wij op het feit dat de persoonsgegevens kennelijk openbaar zijn gemaakt door de persoon om de persoonsgegevens te verwerken. Wanneer we dit namens onze klanten als gegevensverwerker doen, hebben we geen rechtsgrond nodig voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Sociale media.

We kunnen persoonsgegevens verzamelen of verwerken van personen die zich met ons inlaten via onze sociale mediakanalen (waaronder door onze sociale mediapagina’s te bezoeken of anderszins met ons te communiceren via sociale media). We kunnen ook de sociale mediapagina’s, accounts of kanalen van onze klant gebruiken die namens hen handelen.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang om persoonsgegevens op deze manier te verwerken, zodat we onszelf op de markt kunnen brengen en ons met het publiek kunnen inlaten. Wanneer we deze activiteit namens onze klanten als gegevensverwerker uitvoeren, hebben we geen rechtsgrond nodig voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Interactieve gebieden en fanpagina’s.

We kunnen interactieve gebieden verstrekken, zoals berichtenborden, fanpagina’s, chatrooms of andere fora of andere gesloten gemeenschappen. Deelname aan deze gebieden door gebruikers is vrijwillig. We kunnen deze interactieve gebieden (inclusief fanpagina’s) aanbieden in combinatie met derden, zoals Facebook of andere sociale mediaplatforms. Hoewel we personen ontmoedigen om tijdens deelname aan deze gebieden informatie te verstrekken die hen persoonlijk kan identificeren, kunnen we hun persoonsgegevens onvermijdelijk verwerken in verband met deze interactieve gebieden.

Onze rechtsgrond voor verwerking

In de mate dat we persoonsgegevens verwerken in verband met dit doeleinde, is het in ons legitiem belang om dit te doen om aspecten gerelateerd aan de sector te kunnen begrijpen, content te delen en in het algemeen diensten aan onze cliënt en gebruikers te verlenen. Wanneer we dit namens onze klanten als gegevensverwerker doen, hebben we geen rechtsgrond nodig voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, partners of agenten (zoals Facebook), externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Evenementen.

Van tijd tot tijd kunnen we roadshows en andere evenementen gerelateerd aan de sector organiseren en ontvangen om onze diensten of diensten namens klanten te promoten. Hiervoor kunnen we namen en contactgegevens van personen verwerken (waaronder e-mailadres, postadres en telefoonnummer) om met hen te communiceren over dergelijke evenementen, waarbij ze specifiek om informatie hebben verzocht over dergelijke evenementen of waar we een andere wettelijke basis hebben om die informatie naar hen te sturen.

Als u een van onze evenementen bijwoont, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om uw deelname aan het evenement te registreren en voor gerelateerde archiveringsdoeleinden en, indien relevant, kunnen wij eventuele dieetvereisten of andere vereisten die u hebt, verzamelen en verwerken. U kunt ook op foto’s staan die tijdens onze evenementen worden genomen, en dergelijke foto’s kunnen in publicaties die we naar onze klanten sturen verschijnen, en/of gepubliceerd worden op onze Site, in gedrukte media of andere media.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is noodzakelijk dat wij persoonsgegevens op deze manier gebruiken om onze verplichtingen uit te voeren in overeenstemming met ieder contract dat we met de persoon hebben, of het is in ons legitiem belang of dat van onze klant om persoonsgegevens te gebruiken op een manier om ervoor te zorgen dat wij onze diensten op een effectieve en efficiënte manier leveren.

Als we specifiek uw toestemming vragen om uw foto’s, citaten, getuigenissen of andere inhoud te gebruiken, dan wordt onze verwerking van dergelijke persoonsgegevens gebaseerd op toestemming.

Wanneer we evenementen uitsluitend op het specifieke verzoek van onze klanten uitvoeren, doen we dit in onze hoedanigheid als gegevensverwerker van onze klant en daarom hebben we geen rechtsgrond om persoonsgegevens te verwerken nodig.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, partners of agenten die het evenement of de ticketverkoop organiseren, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of evenementplanners of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Inzicht en analyse.

We kunnen de contactgegevens van personen analyseren met andere persoonsgegevens die we over hen waarnemen door middel van hun interacties met onze Site, onze e-mailcommunicatie en/of onze diensten.

We kunnen logbestanden en andere trackingtechnologieën gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen van de computerhardware en -software die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de Sites, of van mobiele apparaten. Dit kan een IP-adres omvatten om het verkeer en het volume van de Site te controleren.

Deze informatie wordt gebruikt om inzicht te creëren over de navigatiegewoonten van de bezoekers op onze Site.

Door deze informatie te gebruiken, kunnen we de doeltreffendheid van onze content meten en hoe bezoekers onze Site en diensten gebruiken. Dit stelt ons in staat om te leren welke pagina’s van onze Site het meest aantrekkelijk zijn voor onze bezoekers, welke delen van onze Site het meest interessant zijn, en welke functies en functionaliteiten onze bezoekers graag zien.

We gebruiken deze informatie ook voor marketingdoeleinden (bekijk het gedeelte MARKETINGCOMMUNICATIE hieronder voor meer informatie).

Onze rechtsgrond voor verwerking

We gebruiken alleen niet-essentiële trackingtechnologieën op apparaten met toestemming van gebruikers. Het is in ons legitiem belang om persoonsgegevens die via de trackingtechnologie worden verzameld te verwerken om ervoor te zorgen dat we onze diensten kunnen verbeteren en onze marketing kunnen aanpassen.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze bedrijven van de groep, dochterondernemingen, externe leveranciers (zoals onze analytische en andere IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Marketingcommunicatie.

We kunnen marketingactiviteiten uitvoeren met behulp van persoonsgegevens van een persoon. In het bijzonder kunnen we persoonsgegevens gebruiken om een weergave te vormen over wat de persoon denkt of nodig heeft, of wat van belang kan zijn voor de persoon. We kunnen die informatie gebruiken om personen marketinginformatie te verstrekken over onze evenementen en diensten waarvan wij denken dat ze van belang kunnen zijn. We kunnen personen ook informatie verstrekken over media- en public relations-evenementen.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Wij vertrouwen op ons legitiem belang om persoonsgegevens op deze manier te verwerken voor marketingdoeleinden (behalve wanneer toestemming vereist is door de lokale wetgeving, in welk geval we toestemming zullen verkrijgen). Wanneer de persoon een consument is, sturen we alleen elektronische marketingberichten of uitnodigingen voor evenementen naar dergelijke personen met hun toestemming.

We geven personen ook mogelijkheden om zich af te melden met betrekking tot het gebruik van hun persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame. Om te zien hoe u zich kunt afmelden voor marketingcommunicatie verwijzen we u naar het gedeelte genaamd AFMELDEN EN ONGEWENSTE COMMUNICATIE.

Houd er rekening mee dat als een derde ons vraagt om persoonsgegevens te delen, zodat zij elektronische marketingberichten kunnen versturen naar bepaalde personen, we de toestemming van de betreffende persoon nodig hebben voordat we de persoonsgegevens voor een dergelijk doeleinde kunnen delen.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, uw gegevens delen met onze bedrijven van de groep, dochterondernemingen, reclamebureaus, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Databases met talent

Als onderdeel van onze diensten aan klanten, onderhouden we databases met talent, waaronder contactgegevens, biografie, dieetvereisten en persoonlijke voorkeuren van personen die we voor een bepaalde campagne gebruiken. We gebruiken deze informatie om talent voor een bepaalde campagne te selecteren en met dat talent te werken. We kunnen deze informatie rechtstreeks verkrijgen van de persoon, via externe wervers of agenten of openbaar beschikbare bronnen.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang (of dat van onze klant) om persoonsgegevens van talent op deze manier te verwerken om ons in staat te stellen onze diensten te leveren. Wanneer we speciale gegevens met dit doeleinde verwerken die rechtstreeks van u verzameld zijn, doen we dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer we deze informatie verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen, zullen we vertrouwen op het feit dat de persoon dergelijke informatie kenbaar heeft gemaakt. Wanneer we dit namens onze klanten als gegevensverwerker doen, hebben we geen rechtsgrond nodig voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, partners of agenten voor werving, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders en productiebedrijven) of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Ontvangst van diensten.

Als wij een organisatie hebben ingehuurd om ons of onze klanten producten of diensten te verstrekken (bijvoorbeeld IT-ondersteuning of financieel advies), zullen we uw persoonsgegevens verzamelen als u de contactpersoon binnen de relevante organisatie bent om onze relatie of onze klanten met de organisatie te beheren, om producten en diensten van de organisatie te ontvangen, en waar relevant om onze diensten aan anderen, waaronder onze klanten, te leveren.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is noodzakelijk dat wij persoonsgegevens op deze manier gebruiken om onze verplichtingen uit te voeren in overeenstemming met ieder contract dat we met de organisatie hebben, of het is in ons legitiem belang om persoonsgegevens op een zodanige manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat we een effectieve werkrelatie hebben met de organisatie en in staat zijn om onze diensten op een effectieve manier aan anderen te leveren. Wanneer we dit namens onze klanten als gegevensverwerker doen, hebben we geen rechtsgrond nodig voor dergelijke verwerking.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, partners, agenten, externe leveranciers of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Werving

Als personen solliciteren naar een baan bij ons of anderszins interesse hebben om voor ons te werken, verzamelen we contactgegevens en informatie van het CV van de persoon. Wij gebruiken dergelijke persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) om de geschiktheid van de persoon te beoordelen voor elke functie waarvoor hij of zij heeft gesolliciteerd (of toekomstige posities waarvoor we denken dat de persoon geschikt kan zijn), waaronder vaste aanstellingen of freelance-functies, zomerplaatsingen of stages, en ook alle ondersteunings- of dienstverleningsfuncties, ongeacht of deze sollicitatie online, via e-mail, op papier of in persoon door ons werd ontvangen; b) om alle stappen te kunnen ondernemen die nodig zijn om een arbeidscontract (of anderszins) aan te gaan met de persoon; c) om te voldoen aan alle regelgevende of wettelijke verplichtingen met betrekking tot een dergelijke sollicitatie; en d) om ons profiel voor gelijke kansen te beoordelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We discrimineren niet op grond van geslacht, ras, etnische afkomst, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, handicap of enige andere grondslag die gedekt wordt door de lokale wetgeving. Zie voor meer informatie hierover ons WERVINGSBELEID dat beschikbaar is op onze Site.

Wat is onze rechtsgrond?
Wanneer we persoonsgegevens gebruiken in verband met werving en talentbeheer, zal dit in verband staan met het aangaan van een juridisch contract met hen, of het is in ons legitiem belang om persoonsgegevens te gebruiken op een zodanige manier om ervoor te zorgen dat we de beste beslissingen kunnen nemen over werving en talent voor de Omnicom Public Relations Group, of het is onze wettelijke verplichting om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die aan ons opgelegd zijn. We zullen geen speciale gegevens verwerken, behalve wanneer we dit kunnen doen volgens de toepasselijke wetgeving of met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon.

Met wie delen we uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met bedrijven van de groep, dochterondernemingen, externe leveranciers of professionele adviseurs of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Onze gebouwen bezoeken

Als een persoon een van onze gebouwen bezoekt, kunnen we contactgegevens verzamelen als onderdeel van onze aanmeldingsprocedure. We kunnen ook een foto van hen maken via onze bewakingscamera of CCTV.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Het is in ons legitiem belang om persoonsgegevens op deze manier te verwerken vanwege veiligheidsredenen.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, dergelijke persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, partners of agenten voor werving, externe leveranciers (zoals onze IT-aanbieders) of adviseurs of wetshandhavers of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

Bedrijfsadministratie en wettelijke naleving.

We kunnen de persoonsgegevens van een persoon gebruiken voor de volgende doeleinden op het gebied van bedrijfsadministratie en wettelijke naleving:

 • om de werking of het effectieve beheer van onze bedrijvengroep te vergemakkelijken;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van onze verplichtingen krachtens de wetgeving die voortvloeit uit EU/2016/1148, met betrekking tot maatregelen voor een hoog beveiligingsniveau van netwerk- en informatiesystemen in de hele EU (de “Richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging”);
 • om onze wettelijke rechten te handhaven of te beschermen;
 • om klachten te behandelen;
 • om de rechten van derden te beschermen (inclusief wanneer de gezondheid of veiligheid van een persoon wordt bedreigd (bijv. in geval van brand); en
 • in verband met een zakelijke transitie of verkoop zoals een fusie, reorganisatie, overname door een ander bedrijf of de verkoop van alle of een gedeelte van onze activa.

Onze rechtsgrond voor verwerking

Wanneer we persoonsgegevens gebruiken in verband met een zakelijke transitie, om onze wettelijke rechten af te dwingen of om de rechten van derden te beschermen, is het in ons legitiem belang om dit te doen. Voor alle andere doeleinden die in dit gedeelte beschreven worden, zullen wij vertrouwen op onze verplichting om te voldoen aan de wetgeving, zoals een gerechtelijk bevel, om dergelijke persoonsgegevens te verwerken.

We zullen geen speciale (of gevoelige) categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens die betrekking hebben op strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen verwerken, behalve wanneer we dit kunnen doen volgens de toepasselijke wetgeving of met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doeleinde?

We kunnen in verband met dit doeleinde, persoonsgegevens delen met onze klanten, bedrijven van de groep, dochterondernemingen, agenten, partners, externe leveranciers of professionele adviseurs, dienstverleners voor noodgevallen of wetshandhavers of andere regelgevende instanties (waaronder de belastingdienst en sociale zekerheidsinstanties) of andere derden zoals hieronder aangegeven in het gedeelte DELEN VAN GEGEVENS.

 

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens delen met een van onze groepsmaatschappijen, of met onze agenten, partners, klanten, aannemers, professionele adviseurs of overheids- of regelgevende instanties voor de volgende doeleinden: (a) het leveren van onze diensten aan klanten of anderszins hulp ontvangen bij het verwerken van transacties; (b) het vervullen van verzoeken om informatie, het ontvangen en verzenden van berichten, het bijwerken van marketinglijsten, het analyseren van gegevens; (c) verstrekking van IT en andere ondersteunende diensten; of (d) om de werking en het effectieve beheer van onze bedrijvengroep te vergemakkelijken; (e) het voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met een juridische claim of geschil of om anderszins onze wettelijke rechten te beschermen; (f) hulp bij andere nevenactiviteiten bij het uitvoeren van taken, van tijd tot tijd. Onze agenten, partners en opdrachtnemers zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor zover nodig om hun functies uit te voeren. Voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen in verband met een specifiek gebruiksgeval, kunt u het hierboven genoemde gebruiksgeval raadplegen.

We zullen uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven verkopen en we zullen deze niet delen met andere bedrijven voor gebruik door hen zonder uw toestemming, behalve in de omstandigheden die hierboven staan vermeld of in verband met de verkoop of fusie van de Omnicom Public Relations Group of de afdeling of kantoor die verantwoordelijk is voor de diensten.

Houd er rekening mee dat de lijst van soorten derden met wie wij uw persoonsgegevens delen, zoals hierboven uiteengezet, niet volledig is, en dat er omstandigheden zijn waarin we persoonsgegevens moeten delen met andere derden om onze Site te kunnen laten functioneren en onze diensten te verlenen. We zullen u per geval op de hoogte stellen van alle andere omstandigheden waarin we uw informatie zouden kunnen delen.

 

UW TOESTEMMING VERKRIJGEN

Wanneer ons gebruik van uw persoonsgegevens uw toestemming vereist, kunt u deze toestemming verlenen:

 • op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen volgens de verstrekte instructies; of
 • door ons per e-mail, post of telefoon te informeren via de contactgegevens zoals uiteengezet in dit Beleid.

Houd er rekening mee dat als u specifiek toestemming geeft voor aanvullend gebruik van uw persoonsgegevens, wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken op een manier die overeenkomt met die toestemming.

 

GEGEVENSOVERDRACHTEN BUITEN DE EER

We kunnen persoonsgegevens buiten de EER overdragen naar bepaalde categorieën van derden (zoals hierboven vermeld in HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN) en meer specifiek naar: (1) ons hoofdkantoor in New York, NY, Verenigde Staten (“VS”); (2) onze verschillende kantoren in de VS en andere locaties wereldwijd; (3) onze aangesloten entiteiten in de VS of op andere locaties wereldwijd.

In het bijzonder bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER zullen wij ervoor zorgen dat, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd: (1) wij zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen naar landen die volgens de Europese Commissie een geschikt niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden; (2) wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, waarnaar wordt verwezen als de “modelclausules”, die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.

 

NALEVING VAN HET PRIVACYSCHILD

Houd er rekening mee dat Omnicom Public Relations Group US voldoet aan de principes van het kader EU-VS Privacyschild (“Privacyschild”) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die van de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Omnicom Public Relations Group US heeft officieel verklaard aan het Ministerie van Handel dat ze zich zullen houden aan de principes van het Privacyschild. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de principes van het Privacyschild, hebben de principes van het Privacyschild voorrang. Voor meer informatie over het Privacyschild-programma, en om onze certificering te bekijken, kunt u een bezoek brengen aan https://www.privacyshield.gov/

Daarnaast heeft Omnicom Public Relations Group US een afzonderlijk wereldwijd privacybeleid aangenomen dat onze naleving van de principes van het Privacyschild beschrijft voor gegevens die van de EU naar de VS worden overgedragen. Dit wereldwijde privacybeleid is toegankelijk via: www.teamoprg.com. Omnicom Public Relations Group US hanteert niet langer het EU-VS Privacyschild met betrekking tot het doorgeven van persoonsgegeven aan de VS.

 

VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We zetten ons in om de persoonsgegevens die u ons verstrekt veilig te houden en we zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

Als bescherming tegen onbevoegde toegang tot persoonsgegevens door derden buiten onze organisatie, worden alle elektronische persoonsgegevens die door ons worden bewaard, onderhouden op systemen die worden beschermd door moderne beveiligde netwerkarchitecturen met firewalls en inbraakdetectiesystemen. Er wordt een “back-up” gemaakt van gegevens die op servers zijn opgeslagen (d.w.z. de gegevens worden op aparte media vastgelegd) om de gevolgen van onopzettelijk wissen, vernietiging of verlies te vermijden. De servers zijn opgeslagen in faciliteiten met een hoge beveiliging, waarbij de toegang is beschermd tegen onbevoegd personeel, en met branddetectie- en responssystemen. De locatie van deze servers is bekend bij een beperkt aantal van onze medewerkers.

We hebben beleidslijnen, regels en technische maatregelen voor informatiebeveiliging geïmplementeerd om de persoonsgegevens die wij onder onze controle hebben te beschermen tegen:

 • onbevoegde toegang;
 • ongepast gebruik of openbaarmaking;
 • ongeoorloofde wijziging; en
 • onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken, voor de hierboven vermelde doeleinden), die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van alle gebruikers van onze diensten te respecteren.

Informatie over sollicitaties wordt versleuteld en op een veilige manier verzonden. U kunt dit controleren door een gesloten vergrendelingspictogram onderaan uw webbrowser op te zoeken, of “https” te zien aan het begin van de URL. Alleen werknemers of derden die de informatie nodig hebben om een specifiek verzoek te verwerken, krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie.

 

UW RECHTEN OP GEGEVENSBESCHERMING

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij in bepaalde omstandigheden van u bewaren:

 • Het recht om de bevestiging te verkrijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken, om toegang tot kopieën van de informatie te verkrijgen, evenals informatie over de verwerking die wij uitvoeren.
 • Het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, indien van toepassing.
  • Als persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken dat gegevens worden gewijzigd. Houd er echter rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van elke persoon is om ons nauwkeurige persoonsgegevens te verstrekken en ons te informeren over eventuele wijzigingen (bijv. nieuw huisadres of een naamswijziging).
 • Het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, indien van toepassing.
  • Als u aantoont dat het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt niet langer wettig of gepast is, worden de gegevens verwijderd, tenzij we kunnen aantonen dat we verplicht zijn om de persoonsgegevens te bewaren vanwege de toepasselijke wetgeving of anderszins.
  • Als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk informeren over de verwijdering. Als u ons vraagt waar het mogelijk en wettig voor ons is om dit te doen, zullen we u ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.
 • Het recht om te verzoeken dat we in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens betwist, de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, terwijl wij uw zorgen onderzoeken.
  • Dat zal niet voorkomen dat wij uw persoonsgegevens opslaan.
  • We zullen het u laten weten voordat we enige beperking opheffen.
  • Als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen informeren over de beperking als het voor ons mogelijk is om dit te doen.
  • Als u ons vraagt waar het mogelijk en wettig voor ons is om dit te doen, zullen we u ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen
 • Wanneer verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens in dat formaat verplaatsen naar een andere provider, wanneer uw verzoek betrekking heeft op de gegevens die u ons rechtstreeks hebt gegeven en waar technisch mogelijk.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer we vertrouwen op ons rechtmatige belang of dat van een derde om dit te doen of voor doeleinden van directe marketing.
 • Het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken wanneer verwerking afhankelijk is van toestemming.
 • In Frankrijk heeft u het recht om ons instructies te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Betrokkenen kunnen deze rechten mondeling of schriftelijk uitoefenen door gebruik te maken van onze contactgegevens die hieronder verstrekt worden in het gedeelte CONTACTGEGEVENS. We zullen trachten snel te reageren op uw verzoeken. Wanneer u ons vraagt om een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken, zijn wij wettelijk verplicht om binnen een maand na een dergelijk verzoek te reageren. Als uw verzoek wordt afgewezen, zullen we u informeren over de redenen van afwijzing.

Houd er rekening mee dat als u deze rechten wilt uitoefenen, wij mogelijk uw identiteit moeten verifiëren om uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden vrijgegeven aan een persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen. Om uw identiteit te verifiëren, moeten we mogelijk meer persoonsgegevens van u verzamelen dan wij momenteel in ons bezit hebben.

 

AFMELDEN EN ONGEWENSTE COMMUNICATIE

Om u af te melden voor toekomstige promotionele of marketingcommunicatie of enige andere commerciële communicatie van ons, dient u ons een verzoek te sturen via de contactgegevens in het gedeelte CONTACTGEGEVENS.

 

HANDHAVINGSRECHTEN EN -MECHANISMEN

Wij zullen ervoor zorgen dat dit Beleid wordt nageleefd en naar behoren wordt geïmplementeerd. Schendingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de EER kunnen leiden tot boetes en/of schadeclaims.

Als u op enig moment gelooft dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met dit Beleid, of als u vragen of klachten hebt over het gebruik of de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de relevante personen in het gedeelte CONTACTGEGEVENS:

Als uw klacht niet via onze interne procedures kan worden opgelost, zullen we samenwerken met de geschillenbeslechtingsdienst JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services), op basis van de internationale bemiddelingsregels van JAMS (JAMS International Mediation Rules), te vinden op de website van JAMS: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

De bemiddeling van JAMS kan worden ingeleid als voorzien in de betreffende regels van JAMS. De bemiddelaar kan elke passende compensatie voorstellen, zoals het verwijderen van de betreffende persoonsgegevens, publicatie van vastgestelde niet-naleving, betaling van een vergoeding voor geleden verliezen als gevolg van niet-naleving, of het staken van verwerking van de persoonsgegevens van de Consument die de klacht heeft ingediend. De bemiddelaar of de Consument kan de zaak ook voorleggen aan de Amerikaanse Federal Trade Commission, die onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden heeft aangaande ons Privacyschild. Onder bepaalde omstandigheden kunnen Consumenten ook een beroep doen op bindende arbitrage voor klachten over onze naleving van de beginselen van ons Privacyschild.

Naast het bovenstaande, en onder bepaalde voorwaarden, kan de persoon beroep doen op bindende arbitrage voor klachten die niet zijn opgelost door een van de andere Privacyschild-mechanismes. Zie Annex 1 van de Privacyschild-regeling voor meer informatie: https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

We zijn ook onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade.

 

LINKS EN DIENSTEN VAN DERDEN

Deze Site bevat links naar websites en diensten van derden. Denk eraan dat wanneer u een link gebruikt om van onze Site naar een andere website te gaan of u een dienst aanvraagt van een derde, dit Beleid niet langer van toepassing is op die websites van derden en externe dienstverleners, tenzij wij handelen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens met een dergelijke derde.

Uw navigatiegedrag en interactie op andere websites, of uw interacties met een andere externe dienstverlener, is onderworpen aan de eigen regels en beleidsregels van die website of externe dienstverlener. Wij monitoren, controleren of onderschrijven de privacypraktijken van derden niet.

Deze Site kan worden geïntegreerd met sociale netwerkdiensten. U begrijpt dat wij geen controle hebben over dergelijke diensten en niet aansprakelijk zijn voor de manier waarop zij functioneren. Hoewel we u kunnen voorzien van de mogelijkheid om dergelijke diensten te gebruiken in verband met onze Site, doen we dit alleen als faciliteit en wij vertrouwen er net als u op dat die diensten van derden correct en eerlijk functioneren.

 

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang als dit nodig is voor de doeleinden beschreven in dit Beleid, waarna deze uit onze systemen worden verwijderd.

Met betrekking tot persoonsgegevens die wij hebben verwerkt in verband met de levering van onze diensten aan klanten, kunnen wij persoonsgegevens die relevant zijn voor onze diensten gedurende maximaal zes jaar bewaren vanaf de datum van levering en in overeenstemming met onze verplichtingen volgens de AVG (of soortgelijke wetgeving over de hele wereld). We kunnen dergelijke bestanden daarna zonder verdere kennisgeving of aansprakelijkheid vernietigen.

Met betrekking tot persoonsgegevens die wij hebben verwerkt, bewaren wij normaal gesproken relevante persoonsgegevens gedurende maximaal drie jaar vanaf de datum van onze laatste interactie met de betrokken persoon en in overeenstemming met onze verplichtingen volgens de AVG (of soortgelijke wetgeving wereldwijd), hoewel we deze langer kunnen bewaren als we een gerechtvaardigde reden hebben om dat te doen.

Als persoonsgegevens slechts voor een korte periode nuttig zijn (bijv. voor een specifiek evenement of marketingcampagne of met betrekking tot werving), zullen we deze aan het einde van die periode verwijderen. Houd er rekening mee dat als u een niet succesvolle kandidaat bent, wij uw informatie voor een korte periode kunnen bewaren.

Als u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van marketingberichten van ons, moeten we bepaalde persoonsgegevens op een onderdrukkingslijst bewaren, zodat we weten dat we u in de toekomst geen verdere marketingcommunicatie kunnen sturen.

 

WIJZIGINGEN IN HET BELEID

We behouden ons het recht voor om dit Beleid zo nodig te wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in wetten, verordeningen of vereisten die door GBA’s worden geïntroduceerd. Wijzigingen moeten worden goedgekeurd door onze contactpersonen voor privacy, het kantoor van de juridische afdeling van het bedrijf of de door hen aangewezen personen die zullen vragen om de inbreng van de bedrijfsdirectie die zij redelijkerwijs nodig achten om het gewijzigde Beleid in werking te laten treden. Als we wijzigingen in het Beleid aanbrengen, wordt dit gewijzigde Beleid ingediend voor hernieuwde goedkeuring volgens de relevante toepasselijke bepalingen van de wet. We zullen betrokkenen informeren over wezenlijke wijzigingen in het Beleid. We zullen alle wijzigingen in het Beleid publiceren op relevante interne en externe websites.

Met ingang van de implementatie van dit Beleid, zullen alle bestaande en toepasselijke privacyrichtlijnen van de EU voor bedrijven met betrekking tot het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens, in het geval van een conflict worden vervangen door de bepalingen van dit Beleid. Geen ander intern beleid dat in strijd is met dit Beleid is van toepassing met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die door ons in de EU worden verwerkt. We raden u aan om dit Beleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te worden gesteld van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen of zorgen over dit Beleid, of om vragen te stellen of zorgen te uiten over onze verzameling, het beheer en de verwerking van persoonsgegevens, of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te sturen naar privacy@omnicomprgroup.com; of
 • ons een brief sturen via het volgende adres:

T.a.v: General Counsel

Omnicom Public Relations Group

1285 6th Avenue

New York, NY 10019, VS

 • Of als u in Europa bent, kunt u schrijven naar:

Omnicom PR Group France

50/54 Rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk

sandrine.cormary@omnicomprgroup.com

 

Omnicom PR Group Italy

Via Privata Leto Pomponio, 3/5, Milaan, Italië

paolo.piana@omnicomprgroup.com

 

Omnicom PR Group Netherlands

Prof. W.H. Keesomlaan 4 I 1183 DJ Amsterdam, Nederland

rosalinde.vandewall@omnicomprgroup.com

charlotte.jacobs@omnicomprgroup.com

 

Omnicom PR Group Iberia

C/ Luchana, 23, 4º planta 28010 Madrid Spanje

gdpr@oprg.es